PYTANIE 1: Czy jedna osoba może brać udział w obydwu konkursach?
Jedna osoba, wzgl. jeden zespół artystów, może złożyć po jednym projekcie w każdym z konkursów. Oznacza to, że nie jest dozwolone tworzenie więcej niż jednego zespołu do każdego z konkursów z udziałem tego samego uczestnika.

PYTANIE 2: Czy osoba nadsyłająca projekt ("uczestnik konkursu") musi samodzielnie wykonać realizację projektu w razie wygranej? Czy też może wyznaczyć podwykonawcę/podwykonawców tj. osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjne, budowlane itp.?
Osoba biorąca udział w konkursie samodzielnie (względnie zespół) powinna być w stanie przygotować projekt realizacyjny. Oznacza to, że nawet jeśli uczestnik konkursu nie ma potrzebnych uprawnień lub w zespole nie zostaje wymieniona osoba o uprawnieniach, to oczekuje się, że będzie ona w stanie przygotować projekt realizacyjny i nadzorować jego wykonanie.

PYTANIE 3: Czy osoba nadsyłająca projekt do konkursu musi posiadać uprawnienia architekta lub jakieś inne?
W przypadku konkursu tajnego otwartego nie ma możliwości zweryfikowania takowych uprawnień do czasu ogłoszenia wyników. Należy jednak pamiętać, że kiedy uczestnik składa zgłoszenie i zapoznaje się z regulaminem - oznacza to, że choć uprawnień nie musi posiadać, to musi „dysponować” architektem -  w przypadku realizacji projektu budowlanego lokalizacji pomnika.

buy diazepam 10mg

PYTANIE 4: Poniżej przytaczam część treści regulaminu - o jakiego architekta tutaj chodzi?:
"Ze względu na zdeterminowaną i ograniczoną przestrzeń miejską, w której ma zostać umieszczony pomnik, dodatkowym atutem prac będzie ich uprzednie skonsultowanie z wybranym przez Uczestnika architektem".
Chodzi o wiedzę wykazującą na znajomość wykonawcy projektu (zespołu przygotowującego projekt) sztuki architektonicznej, Prawa budowlanego, ograniczeń wynikających z Ustawy o ochronie zabytków, kosztorysowania itp., które przekładają się na świadomość możliwości realizacyjnych.

PYTANIE 5: Czy osoba nadsyłająca projekt pocztą musi mieć inne nazwisko niż autor projektu?
To szczegółowo wyjaśnia par. 9.2.

PYTANIE 6: Czy projekty wykonane przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych, z wizualizacją komputerową 3D, są preferowaną formą przedstawienia graficznego projektu?
W projektach oceniana jest artystyczna wartość docelowego dzieła, w związku z tym technika wykonania ma znaczenie drugorzędne. Wizualizacja 3D może się okazać istotnym elementem uzupełniającym projekt, pod warunkiem, że stanowi znaczące uzupełnienie wiedzy na temat docelowego dzieła.

PYTANIE 7: Czy projekt w formie rysunku/obrazu wykonanego własnoręcznie przez autora ma takie same szanse na wygraną jak projekt wykonany przy pomocy profesjonalnego programu komputerowego?
W projektach oceniana jest ich artystyczna wartość planowanego pomnika, a nie technika wykonania samego projektu. Istotne więc jest, w jaki sposób i na ile skutecznie projekt daje wyobrażenie o ostatecznym dziele.

PYTANIE 8: Czy format B1 podany jako dopuszczalny może mieć wymiar 70cmx100cm (większość plakatów dostępnych w sprzedaży pod nazwą formatu "B1" ma właśnie taki wymiar) czy też musi mieć oficjalny wymiar dla tego formatu tj. 70,7cmx100cm?
Format może mieć 100x70cm. Formaty, w których przygotowane maja być projekty, są orientacyjne. Wielkość formatu powinna być pochodną wielkością planowanego pomnika i znaczenia dla projektu znajdującego się w planowanym miejscu najbliższego otoczenia.

PYTANIE 9: Czy forma graficzna projektu musi być przedstawiona tylko i wyłącznie na papierze czy też można przedstawić projekt na płótnie, blejtramie, płycie mdf, w antyramie itp.? (oczywiście w dopuszczalnych w regulaminie wymiarach)?
Medium użyte do przygotowania projektu nie jest istotne. Sugeruje się jednak, ze względu na transport i przechowywanie prac konkursowych, unikanie takich rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do uszkodzenia pracy; np. projekt w antyramie ze szkłem.

PYTANIE 10: Czy wszystkie z 4 ujęć pomnika (z przodu, z lewej strony, z tyłu, z prawej strony) mają być umieszczone, zobrazowane na 4 osobnych kartkach/obrazach?
Każde z ujęć musi być na osobnej karcie.

PYTANIE 11: Czy Uczestnik - osoba fizyczna, która pojedynczo złoży koncepcję rzeźb obu pomników, przy ewentualnym udziale w II etapie Konkursu, może powiększyć zespół na przykład o dwie osoby fizyczne?
Organizator przypomina, że nie istnieje konkurs na koncepcję dwóch pomników. Na każdy pomnik został rozpisany odrębny konkurs i każdy z nich ma odrębny regulamin. Zespół w przypadku przejścia do II etapu konkursu może zostać powiększony pod warunkiem przestrzegania regulaminu (par. 7.2). Nie może się jednak zmienić główny wykonawca projektu tj. Uczestnik konkursu czyli osoba która dokonała zgłoszenia i brała udział w pierwszym etapie konkursu (par. 3.1).

PYTANIE 12: Czy część opisowa obu Konkursów ma być złożona w dwóch egzemplarzach, czy część graficzna również w dwóch?
Każdy z konkursów jest odrębny. Jeżeli ktoś (osoba fizyczna/zespół) planuje złożyć projekty na obydwa konkursy, musi każdy z nich traktować jak osobne przedsięwzięcie. Dokumentacja na każdy z konkursów trafi w inne miejsce, a to oznacza, że jeżeli w dokumentacji na jeden pomnik będzie brakowało jakiejkolwiek składowej wymaganej regulaminem, ponieważ została dodana do dokumentacji drugiego konkursu, to będzie taki projekt traktowany jako niekompletny i z tego powodu niespełniający warunków podanych w regulaminie.

PYTANIE 13: Czy część graficzna może być zapakowana w rulon? Będą to duże formaty B1.
Tak, część graficzna pracy konkursowej może być zapakowana w rulon.

PYTANIE 14: Do Regulaminu Konkursu załączono podkład geodezyjny jako określenie lokalizacji Pomnika. Potrzebny jest rysunek sytuacyjny architektoniczny /urbanistyczny/ z podaniem podstawowych wymiarów. Załączona dokumentacja, reprodukowana elektronicznie, nie jest informacją potrzebną do projektowania na tym etapie. Proszę o informacje, w jaki sposób mogę otrzymać niezbędny rysunek sytuacyjny.
Podkład geodezyjny skan (PDF) mapy w skali 1:1000 spełnia wymagania co do treści planu określonego jako przywołany  „rysunek sytuacyjny architektoniczny /urbanistyczny/ z podaniem podstawowych wymiarów”. Załączony jest. Pozostałe dane Uczestnik konkursu może uzupełnić w trakcie wizji lokalnej lub korzystając ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy tj.  http://www.mapa.um.warszawa.pl/

PYTANIE 15: W jakiej formie (pisemnej, elektronicznej) i gdzie należy złożyć ZGŁOSZENIE DO KONKURSU?
Zgodnie z par. 3.3. dopuszczalne są następujące formy przekazywania korespondencji pomiędzy Uczestnikami, a Zamawiającym:

PYTANIE 16: Czy /poza drogą pocztową/ zgłoszenie do udziału w konkursie można złożyć osobiście w siedzibie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego na ul. Srebrnej 16?
Regulamin nie przewiduje osobistego (tj. fizycznego) zgłaszania udziału w przedmiotowych konkursach, ze względu na dbałość anonimowości procedur konkursowych. Dotyczy to także zgłaszania swego udziału przez pełnomocnika. Zgłaszanie dokonuje się drogą korespondencyjną. A zgodnie z par. 3.3. Regulaminu konkursu dopuszczalne są następujące formy przekazywania korespondencji pomiędzy Uczestnikami, a Zamawiającym:

PYTANIE 17: Co oznacza zdanie ujęte w pkt 2 a) "Zgłoszenia do udziału w Konkursie" - posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności, bądź czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Uczestnik Konkursu nie zna tu szczegółowych oczekiwań Zamawiającego, ani odnośnych przepisów prawa - budowlanego, urbanistycznego, ekologicznego, które ewentualnie Uczestnik powinien przestrzegać.
Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi posiadać określone uprawnienia (lub dysponować osobą takowe posiadającą) do realizacji przedsięwzięcia np. uzyskanie pozwolenia na budowę.

PYTANIE 18: Poniżej punktu 2 "Zgłoszenia do Konkursu" jest pole do wypełnienia (posiadane uprawnienia osoby, którą dysponuje uczestnik konkursu/numer uprawnień). W Regulaminie nie ma informacji o jakichkolwiek uprawnieniach, i ich numerach. Do konkursu według Rozdziału 7 może przystąpić dowolna osoba fizyczna, prawna, a nawet przedmioty zbiorowe nie posiadające osobowości prawnej. Ale nigdzie nie jest napisane jakimi uprawnieniami muszą się one wykazać.
Dotyczy to uprawnień (lub dysponowania osobą takowe posiadającą) do realizacji przedsięwzięcia np. podpisania projektu budowlanego.

PYTANIE 19: Poniżej punktu 2 "Zgłoszenia" jest pole do wypełnienia (informacja na temat  podstawy dysponowania),  proszę o wyjaśnienie treści.
Podstawa dysponowania to np. umowa o prace (zatrudnienie), umowa o dzieło, porozumienie itp.

PYTANIE 20. W "Zgłoszeniu do Konkursu" należy wypełnić listę oświadczeń i dokumentów wymaganych w Regulaminie Konkursu. Proszę o wskazanie punktu Regulaminu określającego takie Załączniki. Znalazłem tylko informację o załączniku dot. powołania Pełnomocnika w Rozdziale 7.2
Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu o powołaniu pełnomocnika.

PYTANIE 21. Chciałbym się jedynie upewnić, w sytuacji gdy jestem samodzielnym uczestnikiem konkursu, bez ustanawiania pełnomocnika, wystarczy jak wyślę na adres Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, wyłącznie podpisany załącznik nr 1?
W przypadku samodzielnego uczestnictwa wystarczy wysłać wyłącznie podpisany załącznik nr 1

PYTANIE 22: Proszę o udostępnienie mapy terenu w formie elektronicznej w formacie np. .DWG, lub uzupełnioną o elementy umożliwiające właściwe zeskalowanie – np. siatka geodezyjna lub skala graficzna.
Załączony do dokumentacji plan jest skanem mapy (zapisanym w rozszerzeniu PDF) w skali 1:1000.

PYTANIE 23: Proszę o zaznaczenie granic obszaru na którym możliwa jest lokalizacja pomnika – ze względów własnościowych, prawnych etc.
Granice obszaru opracowania i lokalizacja pomnika należy do decyzji Uczestnika konkursu, zgodnie z założeniami regulaminu.

PYTANIE 24: Czy przy lokalizacji pomnika dopuszcza się przekładki sieci uzbrojenia terenu i wycinkę drzew?
Jeżeli wystąpi taka konieczność to wyłącznie w zakresie wynikającym z koncepcji zwycięskiej pracy.

PYTANIE 25: Jakie załączniki mają zostać do Państwa wypełnione i dostarczone w momencie zgłoszenia do konkursu (do 26 maja)?
Zgodne z zapisami Regulaminu konkursu.

PYTANIE 26: Czy wystarczy tylko "Zgłoszenie" (załącznik nr 1) jeśli nie jest wyznaczony pełnomocnik?
Tak.

PYTANIE 27: Czy potrzebna jest, już w momencie wysłania zgłoszenia, (czyli do 26 maja) informacja o szacowanych kosztach (załącznik nr 6)?
Nie.

Czy karta identyfikacyjna jest również konieczna do wypełnienia i dosłania do 26 maja?
Nie.

PYTANIE 28: Czy mogę poprosić o wyjaśnienie załącznika nr 6 - w górnym polu jest wymaganie podanie "szacowanych kosztów wykonania prac realizowanych na podstawie złożonej pracy konkursowej". Czy chodzi tutaj o koszt wykonania samego pomnika? A w drugim akapicie - "koszt wykonania przedmiotu zamówienia" - czy chodzi tutaj o koszty całości zmiany aranżacji przewidzianej w projekcie konkursowym, tj. pomnik i jego otoczenia w promieniu 20m od niego?'
Dotyczy to całości przedsięwzięcia czyli realizacji zamówienia będącego realizacją zwycięskiej pracy konkursowej.

PYTANIE 29: Czy do zgłoszenia chęci udziału w konkursach należy dołączyć skan dyplomu czy wystarczy wpisać rok i numer dyplomu na formularzu?
Nie jest wymagane załączanie kopii dyplomu.

PYTANIE 30:Jeśli biorę udział  w konkursie jednoosobowo, to czy muszę ustalać pełnomocnictwo? Jeśli tak, to czy składam je wraz ze zgłoszeniem? Jeśli nie, to na jakich zasadach mam wskazać osobę i adres do kontaktów (w celu zachowania anonimowości)? Czy ma być taki dokument złożony wraz ze zgłoszeniem?

Uczestnik biorący udział jednoosobowo nie musi, chociaż może (par. 3.1) ustanawiać pełnomocnika. Dane Uczestnika do kontaktu składane są w Zgłoszeniu. Dane te, w celu zachowania anonimowości, pozostają NIEDOSTĘPNE dla składu Sądu Konkursowego.

PYTANIE 31: Jeśli dysponuję architektem, który nie występuje ze mną do konkursu formalnie w zespole, a jedynie wspiera mój projekt merytorycznie to, jakie dokumenty muszę złożyć w/w sprawie i czy wraz ze zgłoszeniem? Czy ,,osoba którą dysponuje uczestnik", o której mowa na samym dole pierwszej strony Zgłoszenia, to właśnie w/w przeze mnie architekt?
Tak. W przypadku zwycięstwa i dalszych prac osoba ta będzie współpracowała np. przy opracowaniu projektu budowlanego.

PYTANIE 32. Czy załączniki nr 5a, 5b i 6 mają być złożone wraz ze zgłoszeniem?
Nie. Sposób ich złożenia jest określony w Regulaminie konkursu.

PYTANIE 33: (dot. Konkursu na pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej) Na Skwerze ks. Jana Twardowskiego stoi już pomnik Bolesława Prusa. Proszę określić szczegółowo miejsce przeznaczone na budowę Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, czyli punkty graniczne dla budowy pomnika i zagospodarowania terenu części, bądź całości skweru. Rozdział 2.3 Regulaminu mówiący o części skweru od ul. Karowej jest przybliżeniem, które nie stanowi podstaw do projektowania. Potrzebne jest dokładne określenie działki pod budowę monumentu w formie planu z zaznaczeniem powierzchni przeznaczonej na pomnik. Czy np. przewiduje się usunięcie, bądź przeniesienie pomnika Bolesława Prusa?
Nie przewiduje się przesunięcia pomnika Bolesława Prusa. Pomnik ma być w głębi skweru.

PYTANIE 34. (dot. Konkursu na pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej) Na skwerze rosną drzewa, czy przewiduje się możliwość usunięcia części z nich pod budowę pomnika, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?
Jeżeli wystąpi taka konieczność to wyłącznie w zakresie wynikającym z koncepcji zwycięskiej pracy.

PYTANIE 35: Chciałbym złożyć zgłoszenie do udziału w konkursie na pomnik upamiętniający Ofiary Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Jestem rzeźbiarzem, absolwentem ASP w Krakowie. Nie dysponuję wymienionymi w punkcie 2 Zgłoszenia do udziału w konkursie uprawnieniami konstrukcyjnymi i budowlanymi oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jak   również finansami umożliwiającymi ewentualną realizację projektu. Moim celem jest przekazanie mojej idei i wizji artystycznej. Czy w związku z tym mogę zgłosić swoją pracę do konkursu? 
Do konkursu może przystąpić każdy, kto (1) posiada umiejętności niezbędne dla zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia (Regulamin, pkt 2.3) oraz pełnej realizacji zamówienia (Regulamin. pkt 5.3),  lub (2) dysponuje w zespole osobami, które takowe kompetencje posiadają. Oświadczenie złożone w Zgłoszeniu do udziału w konkursie potwierdza, że Uczestnikowi znane są oczekiwania Organizatora. Organizator zaś oczekuje, że Uczestnik (1) dysponuje odpowiednim potencjałem niezbędnym do wykonania Koncepcji projektowej (Regulamin, pkt. 8) oraz, że  (2) będzie ona wykonana z wykorzystaniem stosownej wiedzy i doświadczenia, które umożliwią realizację Przedmiotu Zamówienia. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej jest więc deklaracją uczestnika potwierdzającą możliwość wykonania przez niego Szczegółowego opracowania pokonkursowego (Regulamin, pkt. 5.3).

PYTANIE 36. Dlaczego obywatel  (nie artysta, nie przedsiębiorca, nie architekt) który ma pomysł na pomnik "Ofiar katastrofy Smoleńskiej" nie może brać udziału w konkursie bo nie zaprojektuje i nie będzie go w stanie wybudować, jest skreślony? Czy ja nie będąc artystą wymyślę gorszy projekt od pana artysty, przedsiębiorcy i architekta? Ja jako obywatel chcący upamiętnić tragedię Smoleńską moim pomysłem na pomnik, czuje się pokrzywdzony, skrzywdzony i skreślony. 
Zapisy Regulaminu konkursu nie mają na celu dyskwalifikacji Uczestników, a jedynie określenie warunków, jakie powinny spełniać wykonane na Konkurs prace. Jeżeli ich realizacja wymaga określonych kompetencji fachowych, to Uczestnik musi dać Zamawiającemu gwarancję właściwego wykonania Szczegółowego opracowania pokonkursowego (Regulamin, pkt 5.3). W przypadku braku doświadczenia wiedzy i kwalifikacji warto rozpatrzyć możliwość dołączenia do zespołu osoby o odpowiednich kompetencjach (odpowiednio Załącznik nr 1, nr 2 lub nr 3), które wykonają Zamówienie (tj. Projekt konkursowy wzgl. Szczegółowe opracowanie pokonkursowe) wedle określonego pomysłu, a jednocześnie zgodnie oczekiwaniami Organizatora/ Zamawiającego wyrażonymi w Regulaminie.  

PYTANIE 37. Będąc zainteresowanym konkursem chciałbym zapytać czy Zgłoszenie Uczestnictwa jest formalnością czy podlega analizie i kwalifikacji? Jeśli tak to kiedy zainteresowana osoba i w jaki sposób zostaje poinformowana o dopuszczeniu do udziału w konkursie?
Zgłoszenie do konkursu jest wymogiem formalnym i nie nakłada na zgłaszającego obowiązku złożenia pracy konkursowej. Uczestnik ma prawo mimo kwalifikacji wycofać się z udziału w Konkursie.
Po 26 maja br., tj. po terminie nadsyłania Zgłoszeń  uczestnictwa w konkursie, Zgłoszenia do końca maja zostaną sprawdzone pod względem formalnym, czyli zostanie sprawdzona zgodność treści Zgłoszeń z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu. Uczestnicy, którzy nadeślą Zgłoszenia niekompletne lub wadliwe, zostaną poproszeni o ich uzupełnienie, poprawę lub (w przypadku drobnych braków) przesłanie drogą elektroniczną informacji umożliwiających ich poprawę przez Sekretarza. Przyjmowane i kwalifikowane będą tylko zgłoszenia kompletne. Uczestnicy zakwalifikowani zostaną o tym fakcie poinformowani i zaproszeni drogą elektroniczną  do złożenia pracy konkursowej.  

PYTANIE 38: Czy w zał. nr. 3 - w pełnomocnictwie konieczne jest umieszczanie nr. pesel każdego z uczestników, jak i pełnomocnika?
Nie ma konieczności umieszczania numeru PESEL ani w zgłoszeniu ani w pełnomocnictwach.