Konkurs na pomnik Lecha Kaczyńskiego

Konkurs na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej

FAQ

PYTANIE 1: Czy jedna osoba może brać udział w obydwu konkursach?
Jedna osoba, wzgl. jeden zespół artystów, może złożyć po jednym projekcie w każdym z konkursów. Oznacza to, że nie jest dozwolone tworzenie więcej niż jednego zespołu do każdego z konkursów z udziałem tego samego uczestnika.

PYTANIE 2: Czy osoba nadsyłająca projekt ("uczestnik konkursu") musi samodzielnie wykonać realizację projektu w razie wygranej? Czy też może wyznaczyć podwykonawcę/podwykonawców tj. osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjne, budowlane itp.?
Osoba biorąca udział w konkursie samodzielnie (względnie zespół) powinna być w stanie przygotować projekt realizacyjny. Oznacza to, że nawet jeśli uczestnik konkursu nie ma potrzebnych uprawnień lub w zespole nie zostaje wymieniona osoba o uprawnieniach, to oczekuje się, że będzie ona w stanie przygotować projekt realizacyjny i nadzorować jego wykonanie.

PYTANIE 3: Czy osoba nadsyłająca projekt do konkursu musi posiadać uprawnienia architekta lub jakieś inne?
W przypadku konkursu tajnego otwartego nie ma możliwości zweryfikowania takowych uprawnień do czasu ogłoszenia wyników. Należy jednak pamiętać, że kiedy uczestnik składa zgłoszenie i zapoznaje się z regulaminem - oznacza to, że choć uprawnień nie musi posiadać, to musi „dysponować” architektem -  w przypadku realizacji projektu budowlanego lokalizacji pomnika.

PYTANIE 4: Poniżej przytaczam część treści regulaminu - o jakiego architekta tutaj chodzi?:
"Ze względu na zdeterminowaną i ograniczoną przestrzeń miejską, w której ma zostać umieszczony pomnik, dodatkowym atutem prac będzie ich uprzednie skonsultowanie z wybranym przez Uczestnika architektem".
Chodzi o wiedzę wykazującą na znajomość wykonawcy projektu (zespołu przygotowującego projekt) sztuki architektonicznej, Prawa budowlanego, ograniczeń wynikających z Ustawy o ochronie zabytków, kosztorysowania itp., które przekładają się na świadomość możliwości realizacyjnych.

PYTANIE 5: Czy osoba nadsyłająca projekt pocztą musi mieć inne nazwisko niż autor projektu?
To szczegółowo wyjaśnia par. 9.2.

PYTANIE 6: Czy projekty wykonane przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych, z wizualizacją komputerową 3D, są preferowaną formą przedstawienia graficznego projektu?
W projektach oceniana jest artystyczna wartość docelowego dzieła, w związku z tym technika wykonania ma znaczenie drugorzędne. Wizualizacja 3D może się okazać istotnym elementem uzupełniającym projekt, pod warunkiem, że stanowi znaczące uzupełnienie wiedzy na temat docelowego dzieła.

PYTANIE 7: Czy projekt w formie rysunku/obrazu wykonanego własnoręcznie przez autora ma takie same szanse na wygraną jak projekt wykonany przy pomocy profesjonalnego programu komputerowego?
W projektach oceniana jest ich artystyczna wartość planowanego pomnika, a nie technika wykonania samego projektu. Istotne więc jest, w jaki sposób i na ile skutecznie projekt daje wyobrażenie o ostatecznym dziele.

PYTANIE 8: Czy format B1 podany jako dopuszczalny może mieć wymiar 70cmx100cm (większość plakatów dostępnych w sprzedaży pod nazwą formatu "B1" ma właśnie taki wymiar) czy też musi mieć oficjalny wymiar dla tego formatu tj. 70,7cmx100cm?
Format może mieć 100x70cm. Formaty, w których przygotowane maja być projekty, są orientacyjne. Wielkość formatu powinna być pochodną wielkością planowanego pomnika i znaczenia dla projektu znajdującego się w planowanym miejscu najbliższego otoczenia.

PYTANIE 9: Czy forma graficzna projektu musi być przedstawiona tylko i wyłącznie na papierze czy też można przedstawić projekt na płótnie, blejtramie, płycie mdf, w antyramie itp.? (oczywiście w dopuszczalnych w regulaminie wymiarach)?
Medium użyte do przygotowania projektu nie jest istotne. Sugeruje się jednak, ze względu na transport i przechowywanie prac konkursowych, unikanie takich rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do uszkodzenia pracy; np. projekt w antyramie ze szkłem.

PYTANIE 10: Czy wszystkie z 4 ujęć pomnika (z przodu, z lewej strony, z tyłu, z prawej strony) mają być umieszczone, zobrazowane na 4 osobnych kartkach/obrazach?
Każde z ujęć musi być na osobnej karcie.

PYTANIE 11: Czy Uczestnik - osoba fizyczna, która pojedynczo złoży koncepcję rzeźb obu pomników, przy ewentualnym udziale w II etapie Konkursu, może powiększyć zespół na przykład o dwie osoby fizyczne?
Organizator przypomina, że nie istnieje konkurs na koncepcję dwóch pomników. Na każdy pomnik został rozpisany odrębny konkurs i każdy z nich ma odrębny regulamin. Zespół w przypadku przejścia do II etapu konkursu może zostać powiększony pod warunkiem przestrzegania regulaminu (par. 7.2). Nie może się jednak zmienić główny wykonawca projektu tj. Uczestnik konkursu czyli osoba która dokonała zgłoszenia i brała udział w pierwszym etapie konkursu (par. 3.1).

PYTANIE 12: Czy część opisowa obu Konkursów ma być złożona w dwóch egzemplarzach, czy część graficzna również w dwóch?
Każdy z konkursów jest odrębny. Jeżeli ktoś (osoba fizyczna/zespół) planuje złożyć projekty na obydwa konkursy, musi każdy z nich traktować jak osobne przedsięwzięcie. Dokumentacja na każdy z konkursów trafi w inne miejsce, a to oznacza, że jeżeli w dokumentacji na jeden pomnik będzie brakowało jakiejkolwiek składowej wymaganej regulaminem, ponieważ została dodana do dokumentacji drugiego konkursu, to będzie taki projekt traktowany jako niekompletny i z tego powodu niespełniający warunków podanych w regulaminie.

PYTANIE 13: Czy część graficzna może być zapakowana w rulon? Będą to duże formaty B1.
Tak, część graficzna pracy konkursowej może być zapakowana w rulon.

PYTANIE 14: Do Regulaminu Konkursu załączono podkład geodezyjny jako określenie lokalizacji Pomnika. Potrzebny jest rysunek sytuacyjny architektoniczny /urbanistyczny/ z podaniem podstawowych wymiarów. Załączona dokumentacja, reprodukowana elektronicznie, nie jest informacją potrzebną do projektowania na tym etapie. Proszę o informacje, w jaki sposób mogę otrzymać niezbędny rysunek sytuacyjny.
Podkład geodezyjny skan (PDF) mapy w skali 1:1000 spełnia wymagania co do treści planu określonego jako przywołany  „rysunek sytuacyjny architektoniczny /urbanistyczny/ z podaniem podstawowych wymiarów”. Załączony jest. Pozostałe dane Uczestnik konkursu może uzupełnić w trakcie wizji lokalnej lub korzystając ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy tj.  http://www.mapa.um.warszawa.pl/

PYTANIE 15: W jakiej formie (pisemnej, elektronicznej) i gdzie należy złożyć ZGŁOSZENIE DO KONKURSU?
Zgodnie z par. 3.3. dopuszczalne są następujące formy przekazywania korespondencji pomiędzy Uczestnikami, a Zamawiającym:

PYTANIE 16: Czy /poza drogą pocztową/ zgłoszenie do udziału w konkursie można złożyć osobiście w siedzibie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego na ul. Srebrnej 16?
Regulamin nie przewiduje osobistego (tj. fizycznego) zgłaszania udziału w przedmiotowych konkursach, ze względu na dbałość anonimowości procedur konkursowych. Dotyczy to także zgłaszania swego udziału przez pełnomocnika. Zgłaszanie dokonuje się drogą korespondencyjną. A zgodnie z par. 3.3. Regulaminu konkursu dopuszczalne są następujące formy przekazywania korespondencji pomiędzy Uczestnikami, a Zamawiającym:

PYTANIE 17: Co oznacza zdanie ujęte w pkt 2 a) "Zgłoszenia do udziału w Konkursie" - posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności, bądź czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Uczestnik Konkursu nie zna tu szczegółowych oczekiwań Zamawiającego, ani odnośnych przepisów prawa - budowlanego, urbanistycznego, ekologicznego, które ewentualnie Uczestnik powinien przestrzegać.
Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi posiadać określone uprawnienia (lub dysponować osobą takowe posiadającą) do realizacji przedsięwzięcia np. uzyskanie pozwolenia na budowę.

PYTANIE 18: Poniżej punktu 2 "Zgłoszenia do Konkursu" jest pole do wypełnienia (posiadane uprawnienia osoby, którą dysponuje uczestnik konkursu/numer uprawnień). W Regulaminie nie ma informacji o jakichkolwiek uprawnieniach, i ich numerach. Do konkursu według Rozdziału 7 może przystąpić dowolna osoba fizyczna, prawna, a nawet przedmioty zbiorowe nie posiadające osobowości prawnej. Ale nigdzie nie jest napisane jakimi uprawnieniami muszą się one wykazać.
Dotyczy to uprawnień (lub dysponowania osobą takowe posiadającą) do realizacji przedsięwzięcia np. podpisania projektu budowlanego.

PYTANIE 19: Poniżej punktu 2 "Zgłoszenia" jest pole do wypełnienia (informacja na temat  podstawy dysponowania),  proszę o wyjaśnienie treści.
Podstawa dysponowania to np. umowa o prace (zatrudnienie), umowa o dzieło, porozumienie itp.

PYTANIE 20. W "Zgłoszeniu do Konkursu" należy wypełnić listę oświadczeń i dokumentów wymaganych w Regulaminie Konkursu. Proszę o wskazanie punktu Regulaminu określającego takie Załączniki. Znalazłem tylko informację o załączniku dot. powołania Pełnomocnika w Rozdziale 7.2
Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu o powołaniu pełnomocnika.

PYTANIE 21. Chciałbym się jedynie upewnić, w sytuacji gdy jestem samodzielnym uczestnikiem konkursu, bez ustanawiania pełnomocnika, wystarczy jak wyślę na adres Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, wyłącznie podpisany załącznik nr 1?
W przypadku samodzielnego uczestnictwa wystarczy wysłać wyłącznie podpisany załącznik nr 1

PYTANIE 22: Proszę o udostępnienie mapy terenu w formie elektronicznej w formacie np. .DWG, lub uzupełnioną o elementy umożliwiające właściwe zeskalowanie – np. siatka geodezyjna lub skala graficzna.
Załączony do dokumentacji plan jest skanem mapy (zapisanym w rozszerzeniu PDF) w skali 1:1000.

PYTANIE 23: Proszę o zaznaczenie granic obszaru na którym możliwa jest lokalizacja pomnika – ze względów własnościowych, prawnych etc.
Granice obszaru opracowania i lokalizacja pomnika należy do decyzji Uczestnika konkursu, zgodnie z założeniami regulaminu.

PYTANIE 24: Czy przy lokalizacji pomnika dopuszcza się przekładki sieci uzbrojenia terenu i wycinkę drzew?
Jeżeli wystąpi taka konieczność to wyłącznie w zakresie wynikającym z koncepcji zwycięskiej pracy.

PYTANIE 25: Jakie załączniki mają zostać do Państwa wypełnione i dostarczone w momencie zgłoszenia do konkursu (do 26 maja)?
Zgodne z zapisami Regulaminu konkursu.

PYTANIE 26: Czy wystarczy tylko "Zgłoszenie" (załącznik nr 1) jeśli nie jest wyznaczony pełnomocnik?
Tak.

PYTANIE 27: Czy potrzebna jest, już w momencie wysłania zgłoszenia, (czyli do 26 maja) informacja o szacowanych kosztach (załącznik nr 6)?
Nie.

Czy karta identyfikacyjna jest również konieczna do wypełnienia i dosłania do 26 maja?
Nie.

PYTANIE 28: Czy mogę poprosić o wyjaśnienie załącznika nr 6 - w górnym polu jest wymaganie podanie "szacowanych kosztów wykonania prac realizowanych na podstawie złożonej pracy konkursowej". Czy chodzi tutaj o koszt wykonania samego pomnika? A w drugim akapicie - "koszt wykonania przedmiotu zamówienia" - czy chodzi tutaj o koszty całości zmiany aranżacji przewidzianej w projekcie konkursowym, tj. pomnik i jego otoczenia w promieniu 20m od niego?'
Dotyczy to całości przedsięwzięcia czyli realizacji zamówienia będącego realizacją zwycięskiej pracy konkursowej.

PYTANIE 29: Czy do zgłoszenia chęci udziału w konkursach należy dołączyć skan dyplomu czy wystarczy wpisać rok i numer dyplomu na formularzu?
Nie jest wymagane załączanie kopii dyplomu.

PYTANIE 30:Jeśli biorę udział  w konkursie jednoosobowo, to czy muszę ustalać pełnomocnictwo? Jeśli tak, to czy składam je wraz ze zgłoszeniem? Jeśli nie, to na jakich zasadach mam wskazać osobę i adres do kontaktów (w celu zachowania anonimowości)? Czy ma być taki dokument złożony wraz ze zgłoszeniem?

Uczestnik biorący udział jednoosobowo nie musi, chociaż może (par. 3.1) ustanawiać pełnomocnika. Dane Uczestnika do kontaktu składane są w Zgłoszeniu. Dane te, w celu zachowania anonimowości, pozostają NIEDOSTĘPNE dla składu Sądu Konkursowego.

PYTANIE 31: Jeśli dysponuję architektem, który nie występuje ze mną do konkursu formalnie w zespole, a jedynie wspiera mój projekt merytorycznie to, jakie dokumenty muszę złożyć w/w sprawie i czy wraz ze zgłoszeniem? Czy ,,osoba którą dysponuje uczestnik", o której mowa na samym dole pierwszej strony Zgłoszenia, to właśnie w/w przeze mnie architekt?
Tak. W przypadku zwycięstwa i dalszych prac osoba ta będzie współpracowała np. przy opracowaniu projektu budowlanego.

PYTANIE 32. Czy załączniki nr 5a, 5b i 6 mają być złożone wraz ze zgłoszeniem?
Nie. Sposób ich złożenia jest określony w Regulaminie konkursu.

PYTANIE 33: (dot. Konkursu na pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej) Na Skwerze ks. Jana Twardowskiego stoi już pomnik Bolesława Prusa. Proszę określić szczegółowo miejsce przeznaczone na budowę Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, czyli punkty graniczne dla budowy pomnika i zagospodarowania terenu części, bądź całości skweru. Rozdział 2.3 Regulaminu mówiący o części skweru od ul. Karowej jest przybliżeniem, które nie stanowi podstaw do projektowania. Potrzebne jest dokładne określenie działki pod budowę monumentu w formie planu z zaznaczeniem powierzchni przeznaczonej na pomnik. Czy np. przewiduje się usunięcie, bądź przeniesienie pomnika Bolesława Prusa?
Nie przewiduje się przesunięcia pomnika Bolesława Prusa. Pomnik ma być w głębi skweru.

PYTANIE 34. (dot. Konkursu na pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej) Na skwerze rosną drzewa, czy przewiduje się możliwość usunięcia części z nich pod budowę pomnika, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?
Jeżeli wystąpi taka konieczność to wyłącznie w zakresie wynikającym z koncepcji zwycięskiej pracy.

 


FAQ (english)

QUESTION 1: Is an individual / team of artists allowed to participate in both Competitions?
An individual or one team of artists can submit one project to each of the two competitions. This means that it is not allowed to organize more than one team for both competitions involving the same participant.

QUESTION 2: Is the winning participant obliged to finish the project on his own? Or, is he allowed to engage a subcontractor(s), i.e. people with proper qualifications or licenses in building, construction, etc.?
The participant (or a team) should be able to prepare the implementation of the project on his or her own. This means that, even if a participant does not have the required qualifications or the team does not have a qualified person listed, they are expected to be able to prepare as well as to supervise the implementation of the project.

QUESTION 3: Does the participant need to be a licensed architect or to possess any other construction licenses?
In the case of an open anonymous competition, there is no possibility to verify such entitlements until the results of the competitions are revealed. However, it is important to keep in mind that each participant submitting a project must read and accept the regulations, according to which, if a construction project envisages location of a monument, the participant must “be in the possession of an architect”.

QUESTION 4: To what sort of an “architect” does the below passages of the Rules of the Competition refer to?
"Due to the specified and limited urban space in which the monument is to be placed, an additional handicap for the project will be its prior consultation with an architect chosen by the Participant."
It refers to a person who can demonstrate that the contractor(s) possess knowledge of architectural art, the construction law, the restrictions imposed by the Act on the protection of monuments, cost estimates, etc., - which proof the awareness of real possibilities of the implementation of the project.

QUESTION 5: Must the person sending a project via mail have a different name than the author of the project?
See explained in detail in par. 9.2.

QUESTION 6: Are the projects with their graphical presentation made with the use of professional computer software (like 3D visualization) preferred to the others?
In all the projects, the artistic value of the work is evaluated; therefore, the performance technique is of secondary importance. 3D visualization may be an important complement to the project, if it provides new significant information about the work.

QUESTION 7: Does the hand-drawing picture project have the same chance of winning as a project made with the use of a professional computer software?
What is evaluated in the projects is their artistic value, not the technique performance. It is important, therefore, how and to what extent the project effectively expresses an idea of ​​the final work.

QUESTION 8: Can the B1 format, given in the Rules of the Competition as one acceptable, be 70cmx100cm (most posters available under the number of the "B1" format is of such a dimension) or must have an official dimension of that format, i.e. 70.7cmx100cm?
The format can be 100x70cm. Formats are indicative and approximate. The size should correspond with the size of the envisaged monument as well as with the intended location, including the immediate surroundings.

QUESTION 9: Does the graphic visualization of the project have to be presented on paper only or are the canvas, stilettos, clip frames etc. allowed (provided in the permissible size)?
The material used is not relevant. It is suggested, however, in view of transport and storage of the competition entries, to avoid fragile and easily damaged materials, such as clip frames protected with glass.

QUESTION 10: Are all of the 4 sides of the monument (front, left, back, right) to be displayed on 4 separate cards / images?
Yes, each side of the monument must be displayed on a separate card / image.

QUESTION 11: Is a participant - a natural person who individually submits a concept of both monuments, possibly participating in the 2nd stage of the Competition, allowed to extend his team engaging two more people?
The organizer reminds that there was no competition for the concept of two monuments. A separate competition has been set up for each monument, and each has its own rules of procedure. In the second stage of the competition, the teams may be extended subject to the rules of procedure (par 7.2). However, it is not possible to change the main contractor of the project i.e. the Participant of the competition, i.e. the person who had submitted the application and participated in the first stage of the competition (par. 3.1).

QUESTION 12: Shall the descriptive sections and graphic presentations for both Competitions need to be submitted in duplicate?
These ate two separate competitions. If anyone (an individual / a team) plans to submit projects for both, each of them must be treated as a separate project. The documenting files for each of the competitions will be sent to a separate destination, which means that, if the files for one monument is missing any of the components required by the rules (e.g. in case if it has been attached to the files for another competition), then the project will be considered incomplete and not complying with the conditions set out in the regulations.

QUESTION 13: Can the graphic presentation be packed in a roll, with a large B1 formats?
Yes, the graphic presentation of the competition entry may be packed in rolls.

QUESTION 14: The geodetic background was attached to the Rules of the Competition, specifying the location of the Monument. An architectural / urban / situational drawing with basic dimensions in required. The attached documentation, reproduced electronically, is not a sufficient information to design at this stage. Please let me know how I can get the necessary situational drawing.
The geodetic map scans (PDFs) of the 1: 1000 scale meet the requirements for the content of the plan, referred to as the "architectural / urban / architectural drawing of basic dimensions". It is attached. The participant can obtain more information during a local visit or searching the website of the City of Warsaw:  http://www.mapa.um.warszawa.pl/

QUESTION 15: In what form (written, electronic) an Application must be submitted and who shall be the recipient?
According to par. 3.3., the following forms of correspondence shall be accepted between the Participants and the Contracting Authority:
-electronic correspondence directed to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-paper correspondence directed, as stated in par. 1.2 of the Rules of the Competition, to:
Lech Kaczynski Institute
Srebrna Street 16,
00-810 Warsaw

marked with the sentence:
Study Sculpture Competition For The Design Concept of a Commemorative Monument of the President of the Republic Of Poland Lech Kaczynski R.I.P.

QUESTION 16: Can an individual submit his application form personally in the seat of the Lech Kaczynski Institute, instead of sending it via paper /electronic mail?
The Regulations do not provide for personal application due to the anonymity of the competition procedures to be secured. The same applies to the submitting your participation by an representative. Only an application via paper/electronic mail is allowed. According to par. 3.3. of the Rules of the Competition, the following forms of correspondence shall be accepted between the Participants and the Contracting Authority:

-electronic correspondence directed to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-paper correspondence directed, as stated in par. 1.2 of the Rules of the Competition, to:
Lech Kaczynski Institute
Srebrna Street 16,
00-810 Warsaw

marked with the sentence:
Study Sculpture Competition For The Design Concept of a Commemorative Monument of the President of the Republic Of Poland Lech Kaczynski R.I.P.

QUESTION 17: How should be read the sentence in point 2 (a) of the "Application to participate in the Competition": <we have the qualifications as prescribed by law to perform this specific activity>? The Participant does not know the detailed expectations of the Contracting Authority or the relevant legal regulations (construction, urban and ecological etc.) which the Participant should follow.
To participate in the Competition, a participant must have certain rights (or possess a person holding them) to carry out the final project, e.g. obtaining a building permit.

QUESTION 18: Below para 2 of the "Application to participate for the Competition" there is a field to be filled in: Qualifications possessed by an individual at disposal of the Contestant  / Qualification number). The Regulations do not provide the information about any specific permissions or licenses required. Under Chapter 7, any individual: natural person, legal entity, or even group of entities without any legal personality may participate in the Competition. Their qualifications, however, were not specified.
These are the rights/qualifications (or disposal of a person who possess such qualifications) to carry out the project, including e.g. signing a construction project.

QUESTION 19: Below para 2 of the "Application to participate for the Competition” there is a field to be filled in: “Information on the rights of disposal”, please clarify the content.
The examples of the rights of disposals are: a contract of employment, a contract of work, an agreement, etc.

QUESTION 20. In the " Application to participate for the Competition " there is the list of statements and documents, required under the Regulations of the Competition. Please indicate the specific point of the Regulations defining these statements and documents. The only information that I found relates to the attachment for appointment of the representative in Chapter 7.2
Yes, according to the provisions of the Rules of Appointment of the representative.

QUESTION 21. As an individual competitor, without the appointment of a representative, would it be sufficient if I send to the Lech Kaczyński Institute only signed the attachment 1?
In the case of independent participation sending the signed attachment 1 is sufficient.

QUESTION 22: I would like to ask for providing the area map in an electronic form e.g. DWG, or supplemented by elements allowing for appropriate scaling    i. e. geodetic grid or graphical scale.
The attached plan is a 1:1000 scale map scan (saved in a PDF extension).

QUESTION 23: Please mark the area where the monument can be located – for legal reasons, ownership, etc.
The borders of the designing area and the location of the monument are for the Participant to decide in accordance with the Rules.

QUESTION 24: Are the relocation of the infrastructural network and the tree removal permitted because of the location of the monument?
If it will be necessary - only within the scope of the concept of the winning work.

QUESTION 25: What attachments are to be filled in and delivered at the time of entry into the Competition (until 26 May)?
In accordance with the provisions of the Regulations of the Competitions.

QUESTION 26: Is ‘Application’ (attachment no 1) sufficient if the representative is not appointed?
Yes.

QUESTION 27: Is the information about the estimated costs (attachment no 6) required at the time of application (until 26th May)?
No.

Is the identification card also required to be filled and sent before May 26th?
No.  

QUESTION 28: I would like to ask for an explanation to the attachment 6 - in the upper field there is the requirement to provide ‘estimated costs of work’s performance carried out on the basis of complex competition work’. Is it the cost of making the monument itself? And in the second paragraph - ‘cost of the execution of the ordered subject’ - is it the cost of the total change of arrangement predicted in the competition project, i.e. the monument and its surroundings within a radius of 20m?
It concerns the entire undertaking; the execution of a contract which is a realization of a winning entry.

QUESTION 29: Does the person who wants to participate in the Competition has to attach a scan of the diploma or just needs to fill in the year and a number of the diploma in the form?
It is not required to attach a copy of the diploma.

QUESTION 30: If I take part in the Competition individually, do I need to appoint a representative? If so, do I submit the act of appointment together with the application? If not, then on what basis should I indicate the person and address to contact (in order to maintain anonymity)? Should the document be submitted with the application?
The individual participant do not have to, although may (art. 3.1), appoint a representative. Contact details of the participant are included in the Application. These data, in order to secure anonymity, are NOT available for the Members the Jury.

QUESTION 31: If I cooperate with an architect who is not formally the part of my team but only supports me substantively, which kind of documents do I need to supply and do I have to submit it with the Application Form? Is ‘the person who cooperates with the participant’ at the very bottom of the first page of the Application Form referred to the architect?
Yes. In the case of victory and further work, this person will cooperate, for example, with the elaboration of the project’s construction.

QUESTION 32. Should the attachments no 5a, 5b and 6 be submitted with the Apllication Form?
No. The manner of submitting them is specified in the Competition Rules.

QUESTION 33: (concerning   Competition for the design concept of the monument commemorating the Victims of Smolensk Tragedy) On the square of Priest Jan Twardowski already is a monument of Bolesław Prus. Please specify in detail the place dedicated for the construction of the Victims’ of Smolensk Tragedy monument, i.e. the border points for the construction of the monument and development of the area or the whole square. Section 2.3 of the Regulations, which refers to a part of the square from Karowa street is an approximation that does not constitute the basis for the design. It is necessary to precisely estimate the land for the construction of the monument in the form of a plan with the area designated for the monument. For example, is it possible to remove or to transfer the monument of Boleslaw Prus?
It is not expected to move the monument of Boleslaw Prus. The monument is to be placed deeper in the square.

QUESTION 34. (concerning Competition for the design concept of the monument commemorating the Victims of Smolensk Tragedy) On the square grow trees, is it possible to remove some of them for the construction of the monument and if so, to what extent?
If necessary - only within the scope of the concept of the winning project.