PYTANIE 1: Czy 4 widoki w skali 1:25 powinny być zwymiarowane (tak jak rzuty techniczne), czy też sama podana skala daje komisji wystarczający obraz wymiarów obiektu?
Opisanie projektu o wymiarowanie nie jest konieczne w przypadku zapisu skali a stopień uszczegółowienia rysunku pozostaje do decyzji Uczestnika.

PYTANIE 2. Czy do 4 wymaganych widoków można dołączyć planszę z widokiem z góry, jeśli dla danej pracy rzut z góry ma istotne znaczenie?
Jeśli według autora projektu – oprócz widoków wymaganych Regulaminem (8.1)  –istotny jest jeszcze jeden widok, jak w tym wypadku, ukazujący założenie z góry, to włączenie takiego widoku do zestawu nie jest sprzeczne z Regulaminem.

PYTANIE 3.  Czy zgodnie z pkt 8.2 - część opisową należy złożyć w 2 egzemplarzach, a część graficzną w 1 egz.?
Zgodnie z Regulaminem pkt 8.1 część opisowa pracy konkursowej powinna zostać wykonana w 2 oprawionych osobno egzemplarzach na kartkach papieru format A4 w ilości nie większej niż 6 stron, część graficzna pracy konkursowej – 1 egzemplarz, powinna zostać opracowana odręcznie lub w cyfrowych programach graficznych, a następnie skopiowana (w przypadku projektów wykonanych ręcznie) lub wydrukowana (w przypadku projektów wykonanych w cyfrowych programach graficznych) w formacie B1, C1,A1 lub zbliżonych (USA: D, Double Denny, Ery/ GB: Colombier, Atlas).
Część graficzna składana jest w jednym egzemplarzu.
Do tego należy dołączyć zapis cyfrowy pracy zgodnie z Regulaminem pkt 8.1.

PYTANIE 4. Jaka jest wysokość budynków w otoczeniu Skweru im. ks. Twardowskiego (hotel Bristol, Hotel Europejski)
Wszystkie dodatkowe informacje interesujące Uczestników, a dotyczące terenów sąsiednich, Uczestnicy powinni pozyskać we własnym zakresie.

PYTANIE 5. Czy budynki w głębi Skweru mogą stanowić "zaplecze" pomnika (wystawa, dokumentacja)?
Sposób zagospodarowania terenów sąsiednich jest poza przedmiotem opracowania konkursowego, ale mogą się one pojawiać jw. przedkładanych projektach jako tło.

PYTANIE 6. W jakim oryginalnym formacie trzeba wydrukować plany (mapy) sytuacyjne by potem nanieść na nie koncepcję pomnika(ów) w wymaganej skali 1:250?
Prace należy przygotować w formacie odpowiednim, mieszczącym rysunek w skali zgodnej z opisem części graficznej pracy Regulamin pkt 8.1 pkt 2.

PYTANIE 7. Odnośnie 8.1 pkt. 2 - praca powinna zawierać 4 widoki założenia (z przodu, z lewej strony, z tyłu, z prawej strony) 1:25. Czy wymienione widoki mają być pokazane w rzucie prostokątnym (jak elewacje), czy mogą być pokazane w perspektywie z widokiem otoczenia tak jak jest to opisane w 8.2 pkt.2 pod pkt. b?
W przypadku gdy miałyby to być rzuty prostokątne czy możliwe jest załączenie dodatkowych plansz pokazujących pełniej bryłę założenia, oprócz wymienionych w pkt. 2 ? W przypadku gdy mogą być pokazane jak w 8.2 pkt.2 pod pkt. b - rozumiem że w II etapie (w przypadku braku korekt) nie jest konieczne załączanie dodatkowych plansz spełniających wymagania tego punktu? 
Widoki założenia, o których mowa, to rzuty prostokątne, nieperspektywiczne. Jeżeli Uczestnik Konkursu  uzna, że praca konkursowa wymaga dodatkowych wizualizacji, może je wykonać jako uzupełnienie zestawu wymaganego regulaminem.  

PYTANIE 8. Odnośnie Rozdziału IX - sposobu zachowania anonimowości. Pkt 9.1 stanowi iż: "Żaden z elementów pracy konkursowej nie może zostać podpisany lub opatrzony informacją, względnie znakiem umożliwiającym identyfikację Uczestnika". Z kolei w pkt. 9.2 jest: "Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej musi zostać oznaczone przez składającego sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą taką samą jak wszystkie elementy pracy konkursowej..."
To nie jest pytanie. Jak rozumiemy, Zainteresowanemu chodzi o to, czy pomiędzy tymi zapisami nie ma sprzeczności. Nie ma; wyjaśnia to dalsza część zapisu pkt 9.2 Regulaminów, która brzmi: W celu zachowania anonimowości prac, osobą składającą lub nadającą do wysyłki prace konkursowe powinna być osoba inna niż Uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie. Pokwitowanie zawierające jedynie sześciocyfrową  liczbę rozpoznawalną zostaje potwierdzone i odesłane na wskazany adres (nie zawiera innych informacji) jest nadal anonimowe.

cure-anxiety-online.com

PYTANIE 9. Czy jest możliwość  przedłużenie terminu składania prac  konkursowych dla osób które zgłosiły się do udziału w obydwu  konkursach?
Regulaminy Konkursu nie przewidują przedłużenia terminów składania prac konkursowych, a Sąd Konkursowy działa na podstawie i zgodnie z zapisami odpowiednich Regulaminów.

PYTANIE 10. Czy w zagospodarowaniu najbliższego otoczenia pomnika ok. 20 m można brać pod uwagę usunięcie istniejących  drzew?
Jeżeli wystąpi taka konieczność w zakresie wynikającym z koncepcji zwycięskiej pracy.

PYTANIE 11. Czy należy przewidzieć obecną lokalizację pomnika Bolesława Prusa, czy możliwe jest jego przesunięcie?
Przesunięcia pomnika nie przewiduje się, chyba że w zakresie wynikającym z koncepcji zwycięskiej pracy.

PYTANIE 12.  Czy jest jakiś bardziej szczegółowy opis obszaru w którym powinien się znaleźć pomnik (granice zaznaczone na mapie)?
Materiały dotyczące obszaru opracowania zostały przekazane wraz z regulaminem i załącznikami. Wszystkie dodatkowe informacje interesujące Uczestników a dotyczące terenów sąsiednich, Uczestnik powinien zdobyć we własnym zakresie.

PYTANIE 13. Proszę o doprecyzowanie oczekiwań względem szkicu figury Lecha Kaczyńskiego.
Dołączyć należy model figury Lecha Kaczyńskiego 1:5 - 1:10 oraz szkic głowy (w drugim etapie konkursu) w skali 1:1 dające wyobrażenie o kompozycji, postawie, ruchu i charakterze postaci oraz planowanymopracowaniu powierzchni.

PYTANIE 14: Czy zapis w regulaminie pkt. 8.1 ust. 2 o formacie prac: "Część graficzna pracy konkursowej powinna zostać (...) lub wydrukowana (w przypadku projektów wykonanych w cyfrowych programach graficznych) w formacie B1, C1, A1" oznacza, że cała część graficzna projektu pomnika (plan sytuacyjny, wizualizacje i 4 widoki) ma być umieszczona na 1 arkuszu formatu B1 lub C1 lub A1? 
Zob. Odpowiedź na pytanie 10. W Regulaminie określone zostały formaty arkuszy oraz informacje jakie powinny się na nich znaleźć, a Uczestnik powinien przedstawić je zgodnie z własną wizją, na liczbie plansz pozwalającej w pełni zobrazować ideę.

PYTANIE 15: Co oznacza zapis w regulaminie: 
"Część graficzna pracy konkursowej powinna się zawierać:
a) (... ) 
b) wizualizację założenia w perspektywie względnie aksonometrii, 1:50,
c) 4 widoki założenia (z przodu, z lewej strony, z tyłu, z prawej strony), 1:25."? 
- Czy wszystkie arkusze części graficznej: plan sytuacyjny, wizualizacja i 4 widoki mają być na 1 arkuszu np. formatu A1 czy też mają być - każdy rysunek na odrębnym arkuszu np. B1? 
- Czy wizualizacja ma przedstawiać tylko projektowany pomnik czy też w tle ma pokazywać istniejące otoczenie (istniejącą architekturę i istniejącą zieleń)?
- Czy 4 widoki projektu pomnika mają pokazywać tylko sam pomnik czy też pokazywać także tło istniejącego otoczenia (istniejącą architekturę i istniejącą zieleń)? 
- Czy można dołączyć do części graficznej inny dodatkowy arkusz nie przewidziany regulaminem, np. widok projektowanego pomnika na tle zdjęcia panoramicznego skweru albo widok pomnika z perspektywy "lotu ptaka"? 
Wyjaśniając:  część b) arkusz o określonym formacie z wizualizacją (w perspektywie lub aksonometrii) część c)
- każdy plan, rzut, rysunek, względnie jego wydruk  powinien być na osobnym arkuszu.
- wizualizacja powinna ukazywać projekt w otoczeniu urbanistycznym,
- widoki projektu mogą, choć nie muszą, uwzględniać kontekst urbanistyczny
- jeśli oprócz widoków wymaganych Regulaminem (8.1) i dla zrozumienia koncepcji jest dodatkowy widok, to włączenie takiego widoku do zestawu nie jest sprzeczne z Regulaminem.

besteyelashdropsever.net

PYTANIE 16: W pkt 2.3 regulaminu dot. przedmiotu konkursu jest informacja o tym, że realizacja pomnika będzie wymagać zmiany zagospodarowania cz. skweru.
1. Czy jest określony zakres - obszar, który może podlegać zmianie?

2. Czy w ramach projektu pomnika można również uwzględniać zmianę przebiegu sieci (energetyczne - zasilania lamp iC.O. - Cp250), których trasy przebiegają równolegle do ul. Karowej?
3. Czy w ramach zmiany zagospodarowania można zaprojektować nasadzenie zieleni - drzewa i krzewy?
4. Czy w ramach zagospodarowania można wycinać/przesadzać  mniejsze drzewa/krzewy  (klon o wysokość 4 m), ew. w ramach gospodarki zielenią nasadzić drzewa we wschodniej części skweru?
5. Czy w ramach zmiany zagospodarowania skweru jest narzucony bilans powierzchni biologicznie czynnej?

1. Obszar nie jest określony.
2 - 4 Jeżeli wystąpi taka konieczność to wyłącznie w zakresie wynikającym z koncepcji zwycięskiej pracy.
5. Bilans powierzchni biologicznie czynnej nie jest narzucony.

PYTANIE 17: Podana w II etapie konkursu skala opracowania modelu 1:10 możesugerować pomnik w rodzaju: jakaś postać czy grupa postaci na niezbytdużej i ograniczonej przestrzeni. Nie wyobrażam sobie bowiem modeluzałożenia pomnikowego o długości równej np. 25 m a tym bardziej 100 mw tej skali (byłby to model o długości odpowiednio 2,5 m czy aż 10 m).Proszę o wyjaśnienie czy tak należy rozumieć ten warunek i czy tymsamym może to być model jeszcze w innej skali (tzn. mniejszej skali).
Podane w regulaminie propozycje skali mają charakter umowny, dlatego rozwiązanie problemu skali modelu pracy w II etapie konkursu zostanie przedstawione Uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu.
W przypadku założeń dużych dopuszczalne jest przedłożenie modelu w skali mniejszej.  

PYTANIE 18: Skala opracowania widoków projektu (1:25 ) jaka wymagana jest w Ietapie konkursu obliguje (w przypadku koncepcji innej niż stojąca"statyczna" rzeźba) do rozwinięcia tego widoku na arkuszu o długościniemalże 2 metrowym. Czy może to być też inna skala (tzn. mniejsza skala).Czy wymóg przedstawienia każdej elewacji na osobnej planszy (jakwyjaśniono w odpowiedziach na pytania) nie spowoduje, że przyjęteplansze o wymiarach 70x100 cm będą nie wypełnione tzn. będzie ich conajmniej 6 (plan sytuacyjny,  4 elewacje i perspektywa). Proszę owyjaśnienie.
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej skali, albo formatu B0. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to w wypadku zbyt dużej ilości wolnego miejsca sugerujemy rozważyć zastosowanie formatu A1 (ok. 60 x 80 cm).

PYTANIE 19: Odnośnie części opisowej pracy konkursowej, jest tam podpunkt o następującej treści:
"f) informację  o szacunkowych kosztach realizacji pracy  konkursowej,  w  tym tych związanych  ze  sporządzeniem  szczegółowego   opracowania   pracy   konkursowej oraz prac budowlano-montażowych, zagospodarowaniem otoczenia, wraz z infrastrukturą techniczną." – Czy chodzi tutaj o zamieszczenie załącznika nr 6 (informacja o szacowanych kosztach) jako części treści opisowej pracy? Jeśli chodzi o załącznik 6, to są tam dwa podpunkty -  czy pierwszy z nich o treści: "1) Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie złożonej pracy konkursowej nie powinien przekroczyć kwoty:"  czy ten podpunkt stanowi o koszcie wykonania projektu, opracowania szczegółowego pracy, wykonanego przez uprawnionego architekta w razie wygranej? Tzn. czy ten koszt należy skonsultować z podanym w zgłoszeniu architektem?
Załącznik nr 6 powinien być załączony w części opisowej pracy konkursowej. W punkcie 1. przedmiotowego załącznika należy podać szacunkowe koszty wykonania pomnika na podstawie projektu dzieła. Dlatego szacunek wysokości dobrze byłoby powierzyć specjaliście.

PYTANIE 20: Dotyczące opracowania graficznego pracy konkursowej, czy praca konkursowa powinna być skopiowana we wszystkich wymienionych w regulaminie formatach tzn. w formacie B1, C1 lub A1, czy w jednym wybranym formacie?
Praca konkursowa powinna być skopiowana w jednym właściwym i odpowiadającym Uczestnikowi formacie. Zwracamy uwagę, że najbezpieczniejszym formatem jest pdf. Radzimy także unikać plików kompresowanych.

PYTANIE 21: Czy można załączyć wizualizację w postaci filmu ilustrującą trzon pomnika ze wszystkich stron?
Opracowanie części graficznej powinno być zgodne z rozdziałem 8 Regulaminu. Dołączenie filmu będzie traktowane jako uzupełnienie dokumentacji przedłożonej zgodnie z regulaminem.

PYTANIE 22. Zakwalifikowałam się do obydwu konkursów. Do kiedy powinnam nadesłać kartę identyfikacyjną i czy numer identyfikacyjny może być tym samym numerem dla obydwu kart?
Kartę identyfikacyjną należy umieścić w kopercie, zgodnie z Regulaminem pkt. 9.1. i dostarczyć razem z przypisaną jej pracą konkursową.  Wybór numeru identyfikacyjnego pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 23. Propozycję projektu pomnika zamierzam przesłać kurierem, bardzo proszę o informację jak rozwiązać sprawę z kartą identyfikacyjną czyli nadaniem numeru i czy to ja nadaję sobie numer, i jak rozwiązać sprawę z pokwitowaniem, czy osoba wysyłająca projekty powinna załączyć kartę z pokwitowaniem w kopercie zwrotnej, ze znaczkiem itp.?
Numer identyfikacyjny, sześciocyfrowy nadaje sam Uczestnik, wpisując go do Karty Identyfikacyjnej stanowiącej Załącznik nr 5 oraz umieszcza  kartę w  kopercie, dołączonej do pracy. Wysyłając pracę kurierem należy dołączyć pokwitowanie złożenia pracy (Załącznik nr  4A) w kopercie z adresem zwrotnym, innym niż adres Uczestnika. Pokwitowanie złożenia pracy jest dokumentem będącym podstawą wydania pracy po konkursie.