PYTANIE 1: Czy wielkość głowy L. Kaczyńskiego w skali 1:1 oznacza wielkość naturalną czy docelową, pomnikową? Uważam, że wielkość naturalna pozwoli porównać wszystkie portrety tej samej wielkości.
Chodzi o wielkość docelową, czyli tzw. modello in grande. Rzeźba głowy ujawnia swoje walory rzeźbiarskie lub braki w skali pomnikowej a nie naturalnej.

PYTANIE 2: Czy w II etapie używamy tego samego numeru identyfikacyjnego?
Tak numer identyfikacyjny pracy pozostaje ten sam, praca pozostaje anonimowa do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

PYTANIE 3: Jak udokumentować posiadane uprawnienie do wykonania pomnika?
W Rozdziale VII Regulaminu Konkursu określone zostały Wymagania jakie powinni spełniać uczestnicy Konkursu.  Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie do Konkursu zawierało podpisane przez Państwa świadomie oświadczenie, które brzmiało:
Pkt 2. Oświadczam/oświadczamy, że:
a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadam/y wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia  o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 3 Regulaminu konkursu;
c) dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 3 Regulaminu konkursu;
d) jestem/jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 3 Regulaminu konkursu.

buy zopiclone pills online UK

Warto również po raz kolejny rozpatrzeć: pkt 5.3 Regulaminu, mówiący o  Zakresie szczegółowego opracowania pokonkursowego stanowiącego przedmiot zamówienia udzielonego po rozstrzygnięciu Konkursu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 4: Potrzebuję dodatkowych informacji do przeniesienia szacowanych kosztów, które załączyliśmy do projektu do załącznika nr.6:

4.1. Jakie dokładnie elementy realizacji powinny zostać wycenione w punkcie 1 załącznika?
Chodzi o koszty zakupu potrzebnych do realizacji projektu materiałów oraz koszty robocizny. Czyli wszystkie koszty, które zostaną poniesione w przypadku wykonania dzieła/obiektu zgodnie z projektem wykonawczym, względnie modelami wymienionymi w punkcie 2, sporządzonymi w oparciu o aktualne kosztorysowanie (prace budowlane, ziemne, wywożenie gruzu, plantowanie ziemi, montaż rozbiórkę urządzeń etc.).

4.2. Jakie dokładnie elementy realizacji powinny zostać wycenione w punkcie 2 załącznika?
Zgodnie z Regulaminem, punkt 2.3 chodzi o kosztorys prac, obejmujących koszt wykonania projektu wykonawczego (czyli szczegółowego opracowania pracy konkursowej [zob. Regulamin, 8.1.1) f]. Dotyczy to zarówno samego pomnika jak zagospodarowania jego najbliższego otoczenia, wykonanego w przypadku obiektu architektonicznego zgodnie z § 5, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
W przypadku rzeźby lub elementów rzeźbiarskich koszt przygotowania modeli.

4.3. Czy suma kwot z punktu 1 i 2 powinna być równa kosztowi całościowemu realizacji?
Tak. Całościowy koszt realizacji jest sumą pozycji 1 i 2.

PYTANIE 5:Proszę o informację czy rozbudowa tablicy inskrypcyjnej oraz nieznaczne rozwinięcie zagospodarowania przestrzeni zieleni wokół pomnika przy zachowaniu głównych elementów oraz ogólnej koncepcji pomnika jest dopuszczalne w ramach korekt? 
Tak

PYTANIE 6:Jaką przybliżoną liczbę osób obecnych w pobliżu pomnika (w czasie uroczystości) należy uwzględnić przy projektowaniu otoczenia?
Liczba ta nie została określona, zdaniem Sądu należy  uwzględnić miejsce pozwalające przebywanie w pobliżu pomniku min. liczby 300 osób. Zob. Ustawa z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm., Art. 3., ust. 14.)

PYTANIE 7: Czy są jakieś sugestie co do treści inskrypcji na pomniku?
Zob. Odpowiedź na pytanie 9 (II etap Konkursu)

PYTANIE 8: Czy przewidywany w projekcie symbol narodowy - Orzeł musi być przedstawiony na pomniku ściśle według obowiązującego wzoru, czy dopuszczalna jest interpretacja plastyczna z zachowaniem czytelności i powagi symbolu narodowego?
Dopuszczalna jest interpretacja godła narodowego z zachowaniem zasady odpowiedniości (decorum), wynikającej z estetyki pomnika.

PYTANIE 9: Co oznacza w przesłanej do uczestników wiadomości zapis o tym, że treść inskrypcji powinna być uzgadniana z Komitetem? Na którym etapie powinno to nastąpić – teraz jeszcze w trakcie trwania konkursu, czy później? A może jest jakaś oficjalna treść inskrypcji, którą Komitet preferuje?
Nie ma uzgodnionego tekstu, który przewidywany byłby do umieszczenia na pomniku. Takowy zostanie uzgodniony z Komitetem w momencie podjęcia decyzji o realizacji pomnika. Wykonując projekt należy zaznaczyć na nim lokalizacje napisów, sposobu ich wykonania, kroju i wielkości czcionki.
Nie mniej warto samemu przygotować ich treść. Wszystko to w zależności od tego który to konkurs.

PYTANIE 10: Czy skala modelu, ze względu na gabaryt pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej, może zostać pomniejszona do skali np. 1:200?
W przypadku projektu, którego jeden z podstawowych wymiarów modela – wykonanego w określonej regulaminem skali – przekraczałby 1500 mm dopuszczalne jest wykonanie modela w skali mniejszej. Zalecane jest wówczas wykonanie dodatkowo głównego elementu pomnika w skali większej, jeśli w całościowym modelu sposób rozwiązania poszczególnych detali okaże się niewidoczny. Zastosowanie sugerowanej w pytaniu skali 1:200 oznaczałoby, że największy wymiar w realizacji wynosiłby 300 m.

Czyli w wyjątkowych wypadkach ze względu na skalę monumentu gabaryt pomnika może zostać pomniejszony.

PYTANIE 11: Okres 3 miesięcy jest stosunkowo krótki na odpowiednie przygotowanie projektu i budowę satysfakcjonującego modelu. Czy Komitet zgodziłby się na przedłużenie terminu trwania II etapu (składania prac) np. o 1 miesiąc?
Niestety Sąd Konkursowy nie ma takiej możliwości. Terminy poszczególnych etapów konkursu wynikające z Regulaminu zostały ustalone przez Komitet.

PYTANIE 12: Czy skala makiety może być inna, tzn. dostosowana do projektu? Makieta w skali naszego projektu 1:10 miałaby długość 8 metrów. Proponujemy makietę założenia w skali 1:100, wówczas makieta nie przekroczyłaby długości
1 metra.
Czy za trwały materiał są również uznawane pianki modelarskie nazywane kapami, czy jednak makieta powinna być z materiałów jak najbardziej odzwierciedlających materiały użyte w projekcie (również kolorystycznie)? Dodatkowo próbki materiałów użytych docelowo w projekcie?
W kwestii skali zob. odpowiedź na pytanie 10 (II etap Konkursu).
W kwestii materiału, z którego można wykonać makietę, to nie ma wymogu wykonania modelu z materiałów identycznych, bądź dających zbliżony efekt jak materiały planowane do realizacji projektu. Materiały makiety jednak powinny jak najlepiej odzwierciedlać materiały użyte podczas realizacji (szczególnie kolorystycznie).  Nie ma więc regulaminowych przeszkód, żeby model wykonać z pianki poliuretanowej KAPA.
Istotna dla werdyktu Sądu będzie – oprócz walorów artystycznych – jakość wykonania i wykończenia makiety, pozwalająca razem z innymi elementami pracy konkursowej ocenić projekt jako całość. Z tego względu pomysł uzupełnienia projektu konkursowego o próbki materiałów jest sensowny oraz w sposób znaczący pozwoli wyobrazić rzeczywistość realizacyjną.

https://sleepingpills365.net